Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti stran v souvislosti se smlouvou o dílo, jejíž předmětem je zhotovení produktu na základě objednávky zakázkového 3D tisku, kdy smlouva je uzavírána mezi: zákazníkem jako objednatelem a společností harakka s.r.o., IČ 29037387, se sídlem Svatoplukova 15, 128 00 Praha 2 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161827 (dále také jako „harakka“). Společnost harakka je právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti.
  Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 2. Definice:
  Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu o dílo se Zhotovitelem (dále jen „Zákazník“)
  Zhotovitel: společnost(i), se kterou/kterými je uzavírána u příslušné objednávky smlouva o dílo dle článku I. odst. 1 VOP, pokud není uvedeno jinak (dále jen „Zhotovitel“).
  Zakázkovým 3D tiskem se rozumí výrobky zhotovené Zhotovitelem z dat, resp. s využitím dat poskytnutých Zákazníky, tj. zejména souborů s 3D modely. (dále jen „zakázkový 3D tisk“).
  Zakázkou se rozumí přijatá objednávka zakázkového 3D tisku provedená Zákazníkem stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“ (dále jen „zakázka“ nebo také „objednávka“)
  Službami se rozumí sběr a vyřízení zakázek Zákazníků (dále jen „služby“).
  Správcem osobních údajů  je vždy harakka, která spravuje osobní údaje zákazníků.
 3. Zákazník při zadání objednávky vyjádřil souhlas s těmito VOP a dále s dalšími dokumenty, které jsou jejich nedílnou součástí (tj. „Ceník a dodací lhůty“ a „Reklamační řád“) a zavazuje se je dodržovat a potvrzuje, že se s těmito VOP řádně seznámil.

Uzavření smlouvy o dílo

 1. U objednávek s vyzvednutím na výdejně a u objednávek s doručením na konkrétní adresu udanou zákazníkem (kdy zákazník zadá možnost vyzvednutí zhotovených zakázkových 3D tisků v libovolné výdejně uvedené v sekci „Kontakty“), dojde k uzavření smlouvy o dílo doručením objednávky Zákazníka Zhotoviteli, kdy objednávka byla zadána prostřednictvím webové aplikace na adrese 3d-tisk.printup.cz
 2. Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou předmět plnění díla, cena díla a způsob dodání. Pokud jde o cenu a způsob plnění, odkazuje zhotovitel na platnou nabídku ceny zobrazenou během zadávání objednávky, včetně způsobu plnění.
 3. Uzavřením smlouvy dle bodu II.1 nebo 2 VOP přistupuje Zákazník na tyto VOP a uzavírá se Zhotovitelem smlouvu o dílo. Objednávka Zákazníka ve smyslu těchto VOP je, podle § 1740 a násl. občanského zákoníku, považována za přijetí návrhu Zhotovitele na uzavření smlouvy. V případě internetové objednávky obdrží navíc Zákazník potvrzení o přijetí objednávky na svoji e-mailovou adresu.

Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je zhotovení zakázkového 3D tisku a poskytnutí souvisejících služeb, kdy objednávaný zakázkový 3D tisk je specifikován ve smlouvě o dílo (resp. v objednávce).
 2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce Zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky Zhotovitele, či jejich akceptování Zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.

Práva a povinnosti Zhotovitele

 1. Zhotovitel se zavazuje Zákazníkovi zhotovit a dodat objednaný zakázkový 3D tisk v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo. Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé a v souladu s nabídkou Zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.
 2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, pokud neobsahuje úplné údaje o Zákazníkovi či neobsahuje předlohu ve formě STL souboru vůbec nebo je tento vadný (zcela nebo částečně). Zhotovitel je zároveň oprávněn odmítnout objednávku zadanou přes internet, pokud tato obsahuje poškozené soubory dat, dále v případě, kdy Zákazník nedodrží postup zadávání zakázky, který internetová aplikace nabízí, nebo v případě, že při objednávce došlo ke zjevné technické závadě a v případě, že Zakázkový 3D tisk není možné zhotovit v uspokojivé kvalitě z technologických důvodů.
 3. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.
 4. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
 5. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje předlohu, která je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky.
 6. Za účelem zhotovení zakázkového 3D tisku dle objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je Zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.
 7. Zhotovitel je oprávněn ke zhotovení zakázky využít třetích osob, přičemž za zhotovení zakázky odpovídá tak, jako by zakázku prováděl zcela sám.
 8. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v tom případě nenese odpovědnost za vzniklé škody.
 9. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny.

Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Pokud Zákazníkem učiněná objednávka obsahuje jakékoli podmínky, které jsou v rozporu se smlouvou nebo s těmito VOP, nebo pokud Zákazník připojí k objednávce jiné písemnosti či jakékoli další podmínky, nestávají se tyto součástí smlouvy a nejsou pro Zhotovitele závazné. V takové případě se taková objednávky s dalšími podmínkami stává návrhem smlouvy o dílo, kdy k jejímu uzavření dochází až potvrzením takové objednávky ze strany Zhotovitele.
 2. Za zakázku zpracovanou a dodanou Zhotovitelem je Zákazník povinen uhradit cenu dle platné cenové nabídky v den uzavření smlouvy, resp. potvrzením objednávky Zhotovitelem. Cena zakázky se skládá z ceny zakázkového 3D tisku, dopravného a balného a platného DPH, vše podle platné cenové nabídky Zhotovitele. Do doby úplného zaplacení ceny zakázky zůstávají objednané zakázkové 3D tisky ve vlastnictví Zhotovitele.
 3. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých souborů s 3D modely poskytnutých Zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.
 4. Za obsah STL souborů s 3D modely je plně zodpovědný Zákazník. Zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv obrazového materiálu v objednávce a plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu.

Uzavření smlouvy o dílo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku:

 1. Uzavírá-li Zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím internetových stránek 3d-tisk.printup.cz (dále vše jen „online aplikace“), bude mu hotový zakázkový 3D tisk zaslán dle jeho volby buď na výdejnu určenou v objednávce nebo přepravní službou na udanou adresu.
 2. Při zadávání objednávky prostřednictvím online aplikace je Zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato online aplikace nabízí. Pokud Zákazník tento postup nedodrží, je Zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout. V případě chybného zadání osobních údajů při registraci, resp. před potvrzením objednávky, Zhotovitel neručí za úspěšné dohledání zakázky. Zákazník plně zodpovídá za správnost údajů uvedených v registraci, resp. v objednávce.
 3. Zástupce zhotovitele vydá Zákazníkovi zhotovený zakázkový 3D tisk pouze na základě řádné objednávky učiněné prostřednictvím online aplikace a po zaplacení dohodnuté ceny.
 4. Pokud je Zhotoviteli objednávka doručena prostřednictvím online aplikace v den jejího odeslání a její přijetí je zhotovitelem potvrzeno prostřednictvím e-mailu téhož dne, je tento den dnem přijetí objednávky. V ostatních případech je dnem přijetí objednávky den následující po dni odeslání objednávky Zákazníkem.
 5. Objednávka zakázkového 3D tisku musí obsahovat nepoškozené soubory dat a musí být ve správném formátu. Pokud tato podmínka není splněna, je Zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
 6. Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit ani jakkoliv měnit, je-li objednávka odeslána a Zhotovitelem přijata již ke zpracování. V takovém případě je Zákazník povinen zhotovený zakázkový 3D tisk převzít a uhradit za ně příslušnou cenu.

Záruka, kvalita, reklamace  

 1. Zhotovitel dodá nepoškozenou zakázku, resp. zakázkový 3D tisk v kvalitě, která byla sjednána či určena objednávkou. Nebyla-li kvalita sjednána či určena objednávkou, bude zakázka, resp. zakázkový 3D tisk dodány v kvalitě obvyklé vzhledem k účelu použití a ceně.
 2. Vlastnictví a nebezpečí škody na zakázkovém 3D tisku přechází na Zákazníka převzetím a zaplacením dohodnuté ceny za hotový zakázkový 3D tisk.
 3. Zhotovitel zodpovídá za vady zakázkových 3D tisků, co do provedení či balení zakázkového 3D tisku. Zhotovitel nezodpovídá za vady, jejichž příčinou je vadný materiál (zejména vadná či nevhodná data v STL souborech, CD apod.) dodaný Zákazníkem.
 4. V případě poškození nebo ztráty datového nosiče nebo STL souboru ručí Zhotovitel pouze do výše materiální hodnoty poškozeného nebo ztraceného materiálu.
 5. V případě, že zakázkový 3D tisk vykazuje vady, je Zhotovitel oprávněn buď vadu odstranit, nebo dodat nové bezvadné zakázkové 3d tisky. V případě poštovní zásilky, kdy tato vykazuje viditelné poškození, může Zákazník zásilku odmítnout a sepsat s doručovatelem protokol o poškození zásilky. V případě reklamace díla postupuje Zákazník podle platného reklamačního řádu Zhotovitele.
 6. Postup pro provádění reklamací zhotovených zakázkových 3D tisků je popsán v Reklamačním řádu, který tvoří Přílohu k těmto VOP.

Dodání, převzetí zakázky zakázkového 3D tisku

Dodání, převzetí zakázky na výdejnách

 • Zákazník se zavazuje vyzvednout si zhotovenou zakázku v místě určení a tuto uhradit. Zhotovitel informuje Zákazníka o vyhotovení zakázky a předpokládaném termínu doručení formou e-mailu. Zhotovitel zodpovídá za uložení zakázky po dobu tří měsíců od data doručení do místa určení. Zhotovitel v tomto případě upozorní Zákazníka na skutečnost, že jeho zakázka dosud nebyla vyzvednuta a vyzve jej k vyzvednutí. Po marném uplynutí této doby může být zakázka zlikvidována, čímž není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu ceny zakázky.
 • Zakázka bude Zhotovitelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy.
 • Zakázka bude Zákazníkovi vydána po nahlášení čísla zakázky (uvedeno v potvrzujícím emailu u elektronických objednávek). Z důvodu ochrany osobních údajů a zajištění výdeje zakázky oprávněné osobě není možný výdej zakázky na základě jiných údajů.
 • Zákazník je povinen se při vyzvednutí zhotovené zakázky v konkrétní výdejně řídit těmito VOP, pokyny obsluhy, též nabídkou služeb zhotovitele platnou pro daný den.

Dodání, převzetí zakázky zasílané prostřednictvím přepravce na udanou adresu

 • Zákazník se zavazuje převzít zakázku od přepravce a tuto uhradit. Zhotovitel informuje Zákazníka o vyhotovení zakázky a jejím předání dopravci formou e-mailu. V případě, že se nepodaří přepravci dle podmínek přepravce doručit zakázku, přepravce vrátí zakázku zpět Zhotoviteli. Zhotovitel zodpovídá za uložení zakázky po dobu tří měsíců od data vrácení zakázky. Zhotovitel v tomto případě upozorní Zákazníka na skutečnost, že jeho zakázka dosud nebyla vyzvednuta a vyzve jej k vyzvednutí. Po marném uplynutí této doby bude zakázka zlikvidována, čímž není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu ceny zakázky.
 • Zakázka bude Zhotovitelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy o dílo, přičemž lhůta může být prodloužena v závislosti na aktuální přepravní kapacitě dopravce. V případě, že dopravce nezastihne Zákazníka na doručovací adrese, je přepravce oprávněn uložit zásilku ve své výdejně či jiné smluvní provozovně (např. dle příslušného přepravce pobočka České pošty nebo PPL pointy). V případě, že Zákazníkovi vzniknout jakékoliv náklady vzniklé s vyzvednutím zásilky u přepravce, hradí je Zákazník.
 • Při převzetí vyhotovené zakázky od přepravce, je povinen Zákazník zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jejich viditelného porušení, Zákazník buď odmítne převzít poškozenou zásilku nebo tento stav ihned oznámí přepravci, sepíše s řidičem na místě protokol o poškozené zásilce do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné vady u zakázky. Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen z důvodu přepravy, uplatňuje reklamaci dle Reklamačního řádu.

Evidence tržeb

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, je prodávající povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Mimosoudní řešení sporů

V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje Zhotovitel Zákazníka o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na služby v oblasti zakázkového 3D tisku, Česká obchodní inspekce.  

Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi Zákazníkem a Zhotovitelem, může se Zákazník do jednoho roku od prvotního ulatnění nároku u Zhotovitele obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je wvw.coi.cz. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Závěrečná ustanovení

 • Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení Zákazníkovi bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě v případě, že důvodu technologických omezení použitých 3D tiskáren není možné zakázkový 3D tisk vyrobit v uspokojivé kvalitě nebo v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka.
 • Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou uvedeny na: https://3d-tisk.printup.cz/ochrana-udaju
 • Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Jakékoliv spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice, není-li v právních předpisech stanoveno jinak.
 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Pokud vzniknou Zákazníkovu při uzavírání smlouvy o dílo náklady v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí tyto náklady sám Zákazník.
 • Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem Zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu Zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
 • Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení Zákazníkovi na internetových stránkách 3d-tisk.printup.cz a výdejnách.
 • Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o zhotovení a dodání služeb a zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka. Zákazník nemá podle § 1837 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu. Zákazník dále bere na vědomí, že po odeslání objednávky do výroby už nelze zakázku z technických důvodů produkčního systému stornovat a tato bude vyrobena.
 • V případě, že některá ustanovení těchto VOP nebo jejich příloh se stane neplatným, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení. V takovém případě místo neplatných ustanovení v dobré víře budou sjednána náhradní ustanovení.
 • Nedílnou součástí těchto VOP je „Reklamační řád“ a „Ceník a dodací lhůty“.
 • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 04. 2019.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Úprava právních vztahů

Smluvní úprava právních vztahů vychází ze Všeobecných obchodních podmínek uveřejněných na stránce 3d-tisk.printup.cz. V souvislosti s reklamací se za Zhotovitele pro účely tohoto reklamačního řádu považuje společnost harakka s.r.o. se sídlem Svatoplukova 15, 128 00 Praha 2, IČO: 29037387, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161827.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí vyhotoveného zakázkového 3D tisku Zákazníkem. Objednává-li Zákazník zhotovení zakázkového 3D tisku jako spotřebitel, tj. bez uvedení IČO a případně DIČ, sjednává se záruční doba v délce 24 měsíců. V ostatních případech se sjednává záruční doba v délce 6 měsíců.

Reklamace vady

Při nedodržení smluvních závazků ze strany Zhotovitele má Zákazník právo na reklamaci či odstoupení od smlouvy.
Reklamace vyřizuje Zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

V případě nespokojenosti s kvalitou zhotovených zakázkových 3d tisků Zákazník zašle kompletní zakázkové 3d tisky k posouzení Zhotoviteli, a pokud námitky budou shledány důvodnými, Zhotovitel provede opravu a odešle zakázkové 3d tisky zpět Zákazníkovi. Pokud Zhotovitel není schopen dodržet stanovené lhůty k přepracování (viz. termíny dodání jednotlivých produktů), je povinen Zákazníka informovat a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázkový 3D tisk k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Reklamace musí být nahlášena neprodleně po zjištění vady. Doporučujeme Zákazníkovi uplatnit reklamaci co nejdříve, nejlépe do jednoho měsíce. Reklamace zaslané Zhotoviteli na dobírku nebudou Zhotovitelem v žádném případě přijaty.  

Každá reklamace musí obsahovat reklamované zakázkové 3D tisky, daňový doklad a původní potvrzení internetové objednávky. V případě objednávky zaslané na paměťovém médiu, musí Zákazník rovněž zaslat původní objednávková data zpět na původním paměťovém médiu.

V případě reklamace ceny zakázky je nutné kontaktovat zákaznické centrum Zhotovitele mailem na info@printup.cz nebo osobně přes výdejnu, kde byla zakázka vyzvednuta.

Při nedodržení doby sjednané pro zhotovení zakázky bude Zákazníkovi poskytnuta sleva ze stanovené ceny ve výši maximálně 10 %. Den příjmu zakázky ke zpracování se do sjednané doby nezapočítává.

Reklamace zakázky zaslané prostřednictvím externího přepravce

Při převzetí zásilky, dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera, je Zákazník povinen vizuálně zkontrolovat její stav. V případě zjevné vady (např. viditelné poškození obalu), Zákazník buď odmítne převzít poškozenou zásilku nebo tento stav ihned oznámí přepravci, sepíše s řidičem na místě protokol o poškozené zásilce do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné vady u zakázky.

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen z důvodu přepravy, uplatňuje reklamaci nejpozději do dvou dnů po převzetí zásilky osobně na kterékoliv pobočce České pošty, v případě PPL písemně na adrese reklamace@ppl.cz nebo na lince 800 775 775. Zároveň Zákazník informuje o poškození zásilky Zákaznické centrum Zpracovatele telefonicky (608 811 625) nebo e-mailem na adrese info@printup.cz.

V případě reklamace vady u zakázky zaslané prostřednictvím smluvního přepravního partnera, uplatňuje Zákazník reklamaci přímo u zákaznického centra Zhotovitele telefonicky (608 811 625) nebo e-mailem na adrese info@printup.cz s identifikací reklamované zakázky (číslo zakázky, datum objednávky, e-mailová adresa) a popisem důvodu reklamace s přiloženým snímkem, zobrazujícím míru poškození zakázky. Zhotovitel následně posoudí reklamaci a pokud námitky budou shledány důvodnými, provede opravu zakázky a odešle ji. Pokud je nutné osobní posouzení reklamace, je Zhotovitel povinen Zákazníka kontaktovat a domluvit se s ním na zaslání reklamované zásilky zpět na zákaznické centrum Zhotovitele. 

Reklamace zakázky vyzvednuté na prodejně

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje Zákazník na výdejně, kde byla zakázka vyzvednuta.

K reklamaci je nutné předat kompletní zakázku. Zaměstnanec výdejny zkontroluje kompletnost zakázky a sepíše se Zákazníkem reklamační lístek. Reklamační lístek musí obsahovat číslo zakázky, cenu uhrazené zakázky, jméno a kontakt na Zákazníka (telefon, e-mail) a jasný popis důvodu reklamace.

Zhotovitel následně posoudí reklamaci a pokud námitky budou shledány důvodnými, provede opravu zakázky a odešle ji.

Vlastnosti zhotovené zakázky, které nemohou být předmětem reklamace

Viditelná struktura 3D tisku, otřepy vzniklé odstraněním podpůrné konstrukce, nestejná pevnost modelu v různých směrech a nedokonalosti povrchu dané použitou technologií nemohou být předmětem reklamace. 

Závěrečná ustanovení

Smyslem tohoto reklamačního řádu je zajistit, aby Zákazník nebyl na svých právech a oprávněných zájmech krácen. Tohoto cíle lze dosáhnout tehdy, jestliže reklamační požadavky budou uplatněny včas, řádně a při respektování vzájemných práv a povinností, jakož i při poskytnutí potřebné součinnosti obou smluvních stran.

V případě požadavku na zpracování, který nelze zohlednit v objednávkovém systému, je nutno před zadáním zakázky kontaktovat Zákaznické centrum harakka s.r.o. na telefonní lince: 608 811 625 či e-mailovou adresou info@printup.cz.